Sarah Choo Jing: Dancing Without Touching

7 January - 26 February 2023